دکلمه عاشقانه درد زمانه مجید اصلاح پذیر / تکست غمگین

دکلمه درد زمانه
شاعر: مجید اصلاح پذیر
ما عمر عزیز خویش را باخته ایم
دل در گروهه عشق تو پرداخته ایم
با درد زمانه آنقدر سوخته ایم
تا اسکلتی بنام خود ساخته ایم