مدارس خشونت در آمریکا

مدارس خشونت در آمریکا

خشونت هم خشونت آمریکایی. کمتر از اسلحه گرم افت داره واسه دانش آموزاشون .

آقای کیو هم بی خبر از همه جا شیطونیش گرفته تو یکی از این مدارس آمریکایی