تغییر استانداردهای زیبایی ناخن از گذشته تا هم اکنون

مشاهده می کنید که چگونه ناخن ها به آرامی ازدهه 80 تا دهه 90 تغییر کردند اما این تغییر از سال 2006 تا 2016 به یک پرش تبدیل شد.