قوه قضاییه علیه دخالت وزارت خانه های اروپایی اعتراض کرد

معاون امور بین الملل قوه قضاییه علیه دخالت بعضی از وزارت خانه های اروپایی اعتراض کرد.