زندگی یک کارآفرین موفق

تصور مردم از افراد موفق این است که آنها همیشه بدون هیچ مشکل و تنها با یک شانس به موفقیت دست یافته اند. آنها همیشه نتیجه نهایی این افراد موفق را میبینند. در حالی که موقعیت این افراد نتیجه سالها تلاش و کوششی است که تا قبل از رسیدن به موفقیت داشته اند و هیچ کس این تلاشها و شکستها و ناامید نشدن ها را ندیده است.