عزاداری های خاصّ .

این چند نمونه ، به خاطر سبک عزاداری ؛
به نوعی ، خاصّ محسوب می شوند .
مورد آخر ، علاوه بر خاصّ بودن ،
فقیرانه ترین عزاداری ، و شاید ؛
خالصانه ترین آن هاست .