رضایتمندی بیمار در رابطه با پلاسماتراپی

رضایتمندی یکی از بیماران خانم دکتر سوسن میرزامحمدی (متخصص زنان) در رابطه با پلاسماتراپی توسط دستگاه تولید شده شرکت دانش بنیان فن آوران سپیدجامگان


WWW.3MEDGROUP.COM
تلفن : 02172478