نصاب آیفون تصویری

آنچه که مهم است بدانید در خصوص پیچیده بودن سیم کشی آیفون تصویری مخصوصاً در ساختمان های قدیمی و ساختمان های چندین واحده است.

چرا که در ساختمان های قدیمی معمولاً لوله گذاری برای نصب آیفون تصویری در نظر گرفته نشده و لازم است تا مجری برقکار برای این عمل اقدام کند.
همچنین در ساختمان های چندین واحده که مجبور به استفاده از آیفون تصویری کدینگ تابا هستیم، حساسیت کار در سیم کشی، محل قرارگیری ترانس های تغذیه و دکودرها بسیار بالاست.
به همین علت می توانید به خیلی عظیمی از نصاب آیفون تصویری خدمت از ما دسترسی داشته باشید