اعتراف ژنرال های آمریکایی به قدرت برترنظامی ایران؛ایران آماده فروش زیردریایی های فوق پیشرفته خود شد!

اعتراف ژنرال های آمریکایی به قدرت برترنظامی ایران؛ایران آماده فروش زیردریایی های فوق پیشرفته خود شد!