طنز خدا میدونه با این مرغ تا حالا چند نفر برده خونه

طنز خدا میدونه با این مرغ تا حالا چند نفر برده خونه