جلسه 6 فیزیک دهم- دستگاه بین المللی یکاها - محمد پوررضا

آموزش مبحث "دستگاه بین المللی یکاها" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. شماره تماس: 09355465946
www.hamyarphysic.ir