گروه سهامداران گکوثر در تلگرام

گروه تلگرام سهامداران هتل پارسیان کوثر اصفهان برای ورود به لینک زیر مراجعه کنید https://t.me/gKowsar
#گکوثر
بورس سهامداران گکوثر