کنایه پیروانی به زنوزی به‌ دلیل به‌ کار بردن نام پیروزی

کنایه پیروانی به زنوزی به‌ دلیل به‌ کار بردن نام پیروزی