بررسی عملکرد دستگاه حضور غیاب

دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی ارزان به شرح مقابل کار می‌کند: هنگامی که پرسنل یک سازمان انگشت خود را بر روی سنسور حسگر قرار می‌دهد؛ دستگاه اثر انگشت او را شناسایی کرده و نقشه‌ی مختصاتی از اثرانگشت او تهیه کرده و در حافظه‌ی خود ثبت می‌کند.
این نقشه‌ی مختصاتی برای دستگاه، حکم کارت شناسایی کارمند را دارد.
پس از ثبت اثر انگشت در حافظه‌ی انواع دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی، کارمند هربار که برای ورود یا خروج اثر انگشت خود را روی سنسور دستگاه بگذارد؛ دستگاه این اثر انگشت را با اثر انگشت ثبت شده مطابقت می‌دهد.
اگر تطابق وجود داشت، ساعت ورود و خروج کارمند ثبت می‌شود و اگر تطابق وجود نداشت، دستگاه اثر انگشت فرد را شناسایی نمی‌کند.
پس برای کار با دستگاه حضور غیاب اسکنر اثر انگشتی باید مطابق مراحل زیر عمل کنیم:

همه‌ی کارمندان باید اثر انگشت خود را با قرار دادن انگشت در محل حسگر، در حافظه‌ی دستگاه ذخیره کنند.
کارمندان برای ثبت ورود و خروج خود، انگشت خود را در محل حسگر دستگاه قرار دهند تا هویت آن‌ها شناسایی شود.