بعد از جراحی روده در خانه چه بخوریم؟

بعد از عمل روده چه بخوریم؟ برداشتن روده که کولکتومی نیز نامیده می شود عملی برای برداشتن قسمتی از روده بزرگ مسدود شده یا بیمار است که می تواند به علت سرطان روده بزرگ باشد.
https://sabzcell.com/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/