دانشی که به دست جوانان کشور بومی سازی شده است

یکی از مهمترین تجهیزات پزشکی در زمینه تصویربرداری توسط جوانان کشور بومی سازی شده است.