اگر میخواین کتلتهاتون ترد بشه مثل کتلت باحال ایرانی فقط با این روش درست کنید

اگر میخواین کتلتهاتون ترد بشه مثل کتلت باحال ایرانی فقط با این روش درست کنید