پمپ آب کفکش

پمپ‌های آب کف‌کش جزء پمپ‌های مستغرق سانتریفیوژ هستند، که دارای انواع گوناگونی میباشند که به صورت تکفاز و سه فاز و همچنین به صورت فلوتردار و ساده هستند.
https://elinpump.com/product-category/water-pump/submersible-pump/