تبریزی: مصدومیتم مربوط به تعطیلی طولانی لیگ و ضربه خوردن در بازی است

تبریزی: مصدومیتم مربوط به تعطیلی طولانی لیگ و ضربه خوردن در بازی است