صحنهٔ فرار ناوچهٔ جنگی انگلیس !.

این فیلم ، که در فضای مجازی ،
دست به دست می شود ، مربوط به صحنهٔ فرار
ناوچهٔ جنگی انگلیسی ، با مشاهدهٔ گشتی های
نیروی دریایی سپاه است .
رجزخوانی های نیروی مستقر در شناور گشتی سپاه هم ، مورد توجّه بینندگان این ویدئو ،
قرار گرفته است .