پاسخ به دروغ و شبهه کارنشناس شبکه وهابی درباره حدیث ثقلین ( استاد بهرامی زاد ) شبکه حضرت ولیعصر عج