سابلیمینال درمان خشم و عصبانیت خلقی با قدرت ضمیر ناخودآگاه

https://www.sublimiran.com/product/anger-control

کمک به تغییر حالات خشمگینانه و عصبی - افزایش کنترل بر احساسات ناخوشایند و ... - سابلیمینال کنترل خشم