معجزات اشک _ حاج علی انسانی

این ویدئو ، در حقیقت ، پاسخی است ،
به کسانی که گریستن های مذهبی را ،
علامت افسردگی ، دپرس ، و بیماری روح
و روان مذهبی ها می دانند ، و این ،
در حالی است ، که گریه های احساسی
(Emotional Tears ، Crying) ،
همان فواید ، و عوارضی را ،
برای جسم و روان انسان دارند ،
که خندیدن دارد .
روش های درمانی مدرن ، گریه را ،
عامل مفیدی برای جسم و روان انسان
می داند ، و سرکوب آن را ،
موجب افزایش استرس می شمارد .
گریستن های مذهبی ،
علامت بیماری نیست ،
و تاکنون ، مشاهده نشده است ،
که یک فرد مذهبی ، پس از شرکت ،
در یک مراسم دینی و اشک ریختن در آن ،
به روانشناس و روانپزشک ، مراجعه نماید ،
بلکه بالعکس ، این افراد ،
به نوعی ابتهاج ( نشاط ) روانی ،
دست یافته ، و به اصطلاح ؛ سبک می شوند .
در مورد فواید اشک ، در موتورهای جستجوگر ،
به تحقیق بپردازید ، ضمن آنکه ، اساساً ،
در دین ، اصل ، بر ، شادبودن است .
در این خصوص ، شاید ، در آینده ، بیشتر ،
گفت و شنود کنیم .