سایبان های غول پیکر مسجدالنّبی ، در مدینه را ببینید .

کارگزاران حجّ ، در عربستان سعودی ،
برای محافظت از حجّاج ،
در برابر گرمای طاقت فرسای شهر مدینه ،
تعداد ۲۵۰ چتر غول پیکر را ،
بر فراز مسجدالنّبی ، نصب کرده اند .
این چترها را ، یک شرکت آلمانی ،
تولید و نصب نموده است .