فلزیاب تصویری با عدد وی دی ای vdi

فلزیاب تصویری که طبق عدد وی دی ای VDI در اصول جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید یک فلزیاب تصویری از نوع فرکانسی یا فلزیاب جذبی تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD و تنظیمات وی دی ای دیسک VDI DISC و وی دی ای سینس VDI SENS میباشد که میتواند با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد وی دی ای VDI عمل نماید