آیا نیش کنه می تواند باعث مرگ شود؟ | سمپاشی کنه ها با سم قوی کنه کش

نیش کنه در موارد بسیار نادر می تواند سبب مرگ شود. در این موارد، امراض پیچیده با تاثیرگذاری بر ارگان های حیاتی مانند مغز، قلب و کلیه ها، سبب مرگ می شوند. در هر صورت، عوارض احتمالی گزش کنه می تواند خطرناک باسد به ویژه در کودکان و یا حیوانات خانگی، برای خلاص شدن از این موجودات خونخوار بیماری زا با میهن سم تماس گرفته و یک سم قوی برای کشتن کنه و نابودی تخم های کنه تهیه نمایید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com