آمار و ارقام مراسم پیاده‌ روی اربعین امام حسین (ع)

آمار و ارقام مراسم پیاده‌ روی اربعین امام حسین (ع)