رشته تجربی و آینده شغلی آن

رشته های دانشگاهی کنکور تجربی بیشترین تنوع را در بین رشته های دانشگاهی دارد. با توجه به رقابت شدیدی که در کنکور تجربی وجود دارد، گستردگی رشته ها علاوه بر رشته های حوزه پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، کشاورزی و دامپزشکی، رشته های چون حسابداری و حقوق و … را نیز در بر می گیرد.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a2%d9%86/