هزینه داد رسی

هزینه داد رسی
خیلی از افراد از ما سوال می پرسند که آیا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع هزینه داد رسی لازم است ؟ در این خصوص باید به این نکته توجه کنید که در دادگستری برای رسیدگی به دعاوی حتما هزینه داد رسی دریافت می شود. لازم به ذکر است که این هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند. یکی هزینه دعاوی مالی و دیگری هزینه دعاوی غیر مالی. دسته ی فروش جز دعاوی غیر مالی هستند و از این لحاظ هزینه ی خیلی اندکی به آن ها تعلق می گیرد.
منبع: https://hamyanedalat.com/