طراحی سقف سوله - 22220266-021

اغراق نیست اگر سقف سوله را قلب تپنده این بنای صنعتی بنامیم. اهمیت این قسمت از سازه آنقدر زیاد است که بیشترین زمان و دقت در مرحله طراحی، صرف طراحی سقف سوله می گردد و این توجه بی دلیل نیست. بر طبق تعریف، در ساخت سوله قرار است بنایی با دهانه عریض و فاقد ستون میانی ایجاد شود و بدین ترتیب، نیازمند سقفی خاص با طراحی ویژه خواهیم بود. در این مقاله قصد داریم که بطور همزمان، در خصوص استراکچر سقف و پوشش سقف سوله آن صحبت کنیم. نظر به اهمیت بسیار بالای طراحی سقف سوله، هر گونه تصمیم گیری در خصوص این بخش از سازه می بایست با دقت بالا و وسواس قابل توجهی صورت پذیرد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/https://souleiran.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/