موضوع: خدمات کسب و کار، عارضه یابی صنعتی عنوان: تحلیل مالی پروژه هدف: استخراج راهبردهای کاهش زیان مدت ویدئو: ۹ دقیقه

مشاوره و انجام پروژه های پژوهشی، دانشجویی، پروپوزال و پایان نامه انجام تحلیل های آماری، مدیریتی و اقتصادی با نرم افزارهای SPSS, WinQSB, SHAZAM, EViews, STATA, Microfit, Expert Choice, Deap, PertMaster, Primavera Risk Analysis, COMFAR دکتر شهنوازی استادیار پژوهش تبریز، میرداماد، خیابان محراب، پائین تر از تاکسی تلفنی شهیر 04133830477 - 09144163860