مصاحبه با دکتر امیر شاهرخی و دکتر علی اصغر پورعزت

Interview with CEO of Mana Institute, Amir Shahrokhi, and CEO of Scientific Society of Governmental Management, Ali Asghar Pour Ezzat Institute of Management and Technology Development (Mana) چرا مدیران باید در همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده شرکت کنند؟ امیر شاهرخی، رئیس ستاد اجرایی همایش و رئیس هیئت‌مدیره موسسه معنا علی اصغر پورعزت، رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی و سخنران همایش مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)