جلسه 42 فیزیک دوازدهم-حرکت با شتاب ثابت 10 حل پرسش 7 و تمرین 10 کتاب درسی- مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "حرکت با شتاب ثابت 10 حل پرسش 7 و تمرین 10 کتاب درسی" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.