علف کش تضمینی برای دفع علف های هرز باریک برگ و پهن برگ برنج

پرتیلاکلر، علف کش قوی و فوق العاده که برای دفع علف های هرز باریک برگ و پهن برگ از جمله قاشق واش، اویارسلام بذری و سوروف مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید علف کش پرتیلاکلر با نام تجاری Rifit با آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com