آیتی از خداست معصومه / لطف بی انتهاست معصومه

آیتی از خداست معصومه / لطف بی انتهاست، معصومه
جلوه‌ای از جمال قرآنی / چهره‌ای حق نماست، معصومه

"دانلود مداحی"