غده سرطانی داخلی کیا هستن؟

کلیپ ???? استادشجاعی

دردی سرطانی که از #داخل به جان ایران افتاده ، و مردم را از کشور، دلسرد نموده !

آخــــرش تا کِـــی ؟