تعقیب و گریز پلیسی.

تعقیب و گریز پلیسی.
موتور سواران بدون مجوز به داخل خیابان ها آمده اند و پلیس به تعقیب و گریز ان ها می پردازد