از بین بردن علف های هرز یونجه با علف کش تضمینی Pursuit

علف کش تضمینی پرسوئیت،علف کشی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع یونجه و از نوع سیستمیک و انتخابی می باشد.مکانیسم عمل این علف کش از طریق ممانعت از ساخت پروتئین ها انجام می پذیرد.این سم از طریق شاخ و برگ و ریشه علف های هرز جذب می شود و باعث رشد توقف و زردی و رنگ ارغوانی روی برگ های علف های هرز شده و علف های هرز را از بین می برد.
www.ariasabz.com
تماس با ما: 09142973005- 09354406776-09149643764