طرحی که قرار است ساختار دخل و خرج کشور را اصلاح کند

امروز بهارستان نشین‌ها طرحی ۱۲ ماده‌ای را پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال کردند تا ساختار بودجه کل کشور اصلاح شود.