دعوای خلع ید

خلع ید دعوایی است که توسط صاحب املاک و مستغلات مانند خانه ، فروشگاه یا زمین علیه صاحب و یا متصرف غیرقانونی املاک خود انجام می شود و از دادگاه می خواهد تصرف غیرقانونی متصرف را خاتمه دهد و اموال را از تصرف او خارج کرده و به مالک برگرداند. نحوه اقدام حقوقی به گونه ای است که مالک ساختمان به همراه سند مالکیت ، به دادگاه محل وقوع ساختمان مراجعه می کند و برای دادخواهی و با طرح دعوی خلع ید (علیه) دادخواست تنظیم نموده ، که غاصب محسوب می شود ، حق او اقتضا می کند.

مرجع این ویدئو: vakilpaye1.com