اسپوندیلیت انکیلوزان لگن و درمان آن

اسپوندیلیت یعنی التهاب ستون مهره. پس اسپوندیلیت انکیلوزان نوعی روماتیسم است که بیشتر ستون مهره را درگیر میکند. انکیلوزان یعنی خشک شدن و بیحرکت شدن. یعنی مهره های ستون فقرات به هم جوش میخورند و این موجب میشود حرکت ستون فقرات کم شود. منظور همه ستون فقرات است از گردن تا کمر تا لگن. پس اسپوندیلیت انکیلوزان مفاصل لگن را هم گرفتار میکند. هم مفاصل ران و هم مفاصل ساکروایلیاک