کالیگرافی زیبا کلمه عشق با قلم آماده

در این ویدیو کلمه عشق را برایتان تحریر می کنم.
برای این تحریر من از قلم آماده فاین کالیگرافی استفاده کردم.
خط مورد استفاده: خط کالیگرافی رضا بصیر که به زودی زود دوره آموزشی آن را آماده خواهم کرد.
تهیه دوره های آموزشی خط و فونت از وبسایت بالدلاین www.baldline.com