آشنایی با دستگاه حضور و غیاب در قم

با توجه به این که شهر قم در حال گسترش خدمات و امکانات است؛ استفاده از دستگاه حضور و غیاب در شهر قم با استقبال زیادی مواجه شده است.
برای آشنایی با عملکرد انواع دستگاه حضور و غیاب موجود در شهر قم، به وبسایت مجموعه افق فرا ویژن مراجعه کنید.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/qom-attendance-device/