برنامه دولت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰هزار خودرو در سال آینده

برنامه دولت برای تولید یک میلیون و ۷۰۰هزار خودرو