خبر‌های خوش از خنثی سازی تحریم‌ ها

وزارت خارجه: روز‌های آینده خبر‌های خوش از خنثی سازی تحریم‌ها خواهد رسید