خواص گردو که شاید تاکنون نمیدانستید

خوردن چهار عدد مغز گردو در روز باغث افزایش اسید چرب ضروری امگا ۳ میشود و کلی فواید دیگر دارد.