سنتی دیرین پشتوانه سیاستی نوین

در دقیقه نود سال ۱۴۰۱ با پاس گلی که چین به ایران و عربستان داد ، نتیجه بازی دیپلماسی بین الملل در آوردگاه خاورمیانه تغییر کرد و توافق ایران و عربستان کلید خورد.
اکنون چین با الگوی متفاوتی از تعامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در حال قد برافراشتن است. این کشور، توفیقات خویش را مرهون سنتی دیرین و پایدار با عنوان "گفتگو و همراهی در چایخانه" است. در این سنت قدیمی، تجمعی محلی برای حل مشکلات مردم روستا و یا محلات شهری ایجاد می شد تا با تعامل انسانی بیشتر و هماهنگی جمعی ، مشکلات برطرف شده و راهکارهای جدید ارائه شود. این سنت چینی با قدمت چند هزار ساله اکنون مبنای دیپلماسی این قدرت نوظهور است.