پروژه کسری از خدمت ارتش چیست و نحوه دریافت آن به چه صورت است؟

پروژه کسری از خدمت ارتش نیز یکی از پروژه هایی است که به مشمولان یگان های خدمتی ارتش ارائه می شود. البته این مشمولان باید دوره آموزشی یا خدمت سربازی خود را در ارتش بگذرانند. مشمول با انجام دادن این پروژه می تواند کسری از خدمت بگیرد و زودتر دوره خدمت نظام وظیفه خود را به پایان برساند.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%b4/