ناگفته‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصمیم درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه بدون توقف از پشت پرده تصمیم عجیب ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت.