تقدیمی به بانو فرزانه خجندی از اعظم خجسته

تقدیم به : بانو فرزانه خجندی ، شاعر بزرگمهر پارسی
شاعر : استاد اعظم خجسته شاعر بزرگوار تاجیکستان
صدا : قاسم ساروی